4ดำเนนการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง เขมขน กบรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะกรณกระทำผดซำ ใหลงโทษในอตราโทษสงสด ทงน ใหกรมการขนสง. ศกดสยาม จอบงคบตด จพเอส รถทกคนเพอลดอบตเหต คาดวาภายใน 1 ป จะไดขอสรปทชดเจน. Gps ต ดตามรถ ต ดด […]