ใชทางหลวงหมายเลข 203 ไปทาง อดานซาย ผานหลก กม61 มาเลกนอย ทางเขาสวนองนอยทางซายมอ สวนรานชาโต เดอ เลย อยเลยทางเขา. จองตวเครองบน ดอนเมอง-เลย กบ Traveloka มาเชคราคาตวเครองบน และคนหาตวเครองบนราคาถกทสดกนดกวา จองงาย สะดวก […]

เชารถจกรยานยนต เชารถมอเตอรไซคนาน โทร 0861956300. มรถอะไรจากตวจงหวดเลย ไปอดรเพอขนเครองทสนามบนอดร บางครบ มรถอะไรบางครบ รถต รถเมล ป1 ป2. Honda All New Zoomer X มอเตอร ไซค กร […]

ปใหมนจะไปเทยวเชยงคาน จเลยคะ โดยนงรถไฟไป อยากทราบวาจะไปลงทขอนแกนหรออดรดคะ ไปครงแรกคะเลยไมคอยร. เชยงใหมเรมหนาวแลวนะฮกอ อากาศแบบนตองออกไปสมผสลมหนาวกนซกหนอย แอดเลยนกถงการนงรถไฟขนมา รถไฟเชยงใหมไป. เส นทางรถไฟข นเหน อจะผ านแก งหลวง รถไฟล ดเลาะไปตามป าเขาและสายน ำยม ทำให […]

การรถไฟฯ ประกาศปรบการใหบรการขบวนรถเชงสงคมเปนการชวคราว 57 ขบวน ใหสอดคลองกบการเดนทางชวงสถานการณโควด-19 เรม 26 มคน นายนรฒ. นงกนลมชมววไปไดสกพกกถงจดชมวว รถไฟลอยนำ แลว เรยกไดวาเปนไฮไลทของทรปเลยคะ ตอนทรถไฟกำแลนไปตามราง. Film ทรานไซบ เร ย ขบวนรถไฟแห งความฝ […]