ชนคนเซน รถไฟหวกระสน เปนชอของรถไฟความเรวสงในญปน ใหบรการโดยบรษท JR Japan Railways ชนคนเซนขบวน. Shinkansen ชนคนเซน N700รวมคลปเฉพาะชนคนเซน N700. Hokkaido Shinkansen ข อม ลสาย Shinkansen ส เกาะ […]