รถไฟแบงไดหลายประเภท ไดแก หวรถจกร รถดเซลราง รถโดยสาร และ รถสนคา. การรถไฟแหงประเทศไทย แขวงรองเมอง เขตปทมวน กรงเทพ 10330 โทรศพท 0-2621-8701 Contact. ในสม ยร ชกาลท 5 เร […]