– งานเลยงปใหม – งานวนเกด – งานบายเนรย – งานสมนา ฯลฯ. มาถงการดอวยพรวนเกดแบบท 4 เพมเทคนคการทำการดใหเกไกลงไปใหกบการอวยพรวนเกดเพอนของเรา. แบบฝ กการอ านเข ยน เล ม ๕ 7 […]

ทงคำอวยพรทเหมาะกบผใหญ เพอนรวมงาน เพอน. วนเกดเพอน แตจะพดแค Happy Birthday มนเชยไปแลวละ มาเลอกด 30 คำอวยพรวนเกด ภาษาองกฤษ อวยพรใหกนแบบเกๆ ดกวา. สว สด ค ะ พ อเก […]