วลเลยมส ชางซอม รถ คงบอกเขาวารถเราเสย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain 1995. อซอมรถ คำศพทภาษาองกฤษทเกยวกบอซอมรถ Garage […]

ชางไฟฟา เดนสายไฟ บรการตรวจเชคซอมระบบไฟฟา บรการแกไข สายไฟฟาชำรด ปลกรว เบรกเกอรตด ไฟชอต ไฟรว ไฟตด ไฟดด รบเดนสายไฟ. หองเครองลางยานยนต หองสงกำลงรถยนต หองไฟฟารถยนต ตวถงรถยนต หองปรบอากาศรถยนต การควบคมมลพษ. ป กพ […]