2ใชเวลาชารจนาน รถยนตพลงงานไฟฟา EV จะมาพรอมแบตเตอรทมประจไฟมากกวารถไฮบรดทวไปหลายเทาตว ดงนนจงจำเปน. กอนอนตองบอกวา การชารจแบตเตอรรถยนต และ การชารจ. ร านขายไฟฉาย Led แบบชาร จได ย ห อ Kamisafe ชาร จไฟบ […]