รถทเราจะมาเปลยนยางกนวนนกคอ Kawasaki ZX-10R ป 2012 ยกษเขยวคนนนเอง สวนยางทจะใชเปลยนกคอ MICHELIN Power Super Sports EVO ไซสนสำหรบรถ Suprer Sports 1000cc. ชาลเครองเวฟ ทะเบยน แตงบานๆ สภาพตามรป […]