1880 พนททงหมดของซปโปโระไดเปลยนเปน เขตซปโปโระ และมเสนทางรถไฟไปยงเทมยะ และ โอตาร สองปตอมา คศ. 22 พฤศจกายน 25 ธนวาคม ปคศ2019. โอตาร Otaru L Hokkaido Readme Me ในป […]