เมอเจอสารพนปญหาท รฟทยงไมสามารถจดการได โดย. ซพ และบรษท รถไฟความเรวสงสายตะวนออกเชอมสามสนามบน เหมาโบกรถไฟสายตะวนออกนำคณะทปรกษาดานความยงยนสำรวจเสนทางรถไฟแหง. ซ พ คว าไฮสป ด 3 สนามบ น หล งถกยาว 9 ชม Nation […]

ดวยการควาสทธโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน มลคา 22 แสนลานบาท ทเพงลงนามไปเมอปลายป 2562 ประวตศาสตรหนาใหมเครอซพ. รฟทอม ซพเซนสญญาไฮสปด3 สนามบน ใหเวลา 3 สปดาหเคลยรพนธมตร ชงบอรดเปดทางยดเวลาเรมงานกอสรางเมอพรอม ขอเวลา 2-3 ปสงมอบ. ป […]