โควด-19 5 จงหวดสแดงเขม พนทควบคมสงสดและเขมงวด ซอตวรถไฟ เอกสารรบรองการเดนทาง การรถไฟแหงประเทศไทย รฟท. เราแนะนำใหคณซอตว SRT หรอตวรถไฟ ลวงหนาประมาณ อยางเรวสด 2-3 วนลวงหนากอนออกเดนทาง เนองจากตวรถไฟจาก กรงเทพฯ ไป เชยงใหม. น […]

ประชาชน 5 จงหวดพนทควบคมสงสดและเขมงวดจากสถานการณโควด-19 ตองมเอกสารรบรองความจำเปนในการเดนทาง กอน. ขณะน การรถไฟแหงประเทศไทย พรอมใหบรการแกผไดรบสทธโครงการ เราชนะ โดยใชแอพพลเคชน เปาตง ซอตวโดยสารรถไฟไดทกสถาน. ทร ปพ เศษ น งรถไฟลอยน ำ เท ยวเข […]