รบนำหนกตวไดตงแต 50-120 กโลกรม สามารถนงซอนได. G-Force จกรยานไฟฟาพบได ขนาด 14 นว แรงดนไฟฟา 48V แบตลเทยม เหมาะสำหรบผใหญ ขบไดไกลถง 40 กโลเมตร. ส ดยอดจ กรยานไฟฟ า […]