รฟทชะลอการจดซอจดจางกอสรางรถไฟไทย-จน สญญา 3-1 หลงศาลปกครองมคำสงทเลาการบงคบคดไวชวคราว. จองตวรถไฟญปน Japan Rail Pass ราคาประหยด ไดทกวน กบ ไทยทราเวลเซนเตอร โทร 02-171-9999 เดนทางเทยวญปนไดทงประเทศ ดวยรถไฟ JR Rail Pass. คนแห […]