สำหรบอาชพการซอขายเครองบนมอสองน กเปนอาชพทใหมสำหรบคนไทยนะ แตไมใชวาไมมคนทำ เพยงแตคนทำคนอน ๆ เขาเอาไปขายเปนของ. Aviatrade บรษทผจดจำหนายเครองบนเจทสวนบคคลในสหรฐฯเปดใหลกคาสามารกใชเงนดจทลอยางบทคอยน BTC ซอเครองบนของบรษทไดแลว. กระป องน ำอ ดลมจำนวนมากถ กท งในแต ละว น ว นน […]