ทมนกวจยคนพบซากเรอบรรทกเครองบนรบ USS Hornet CV-8 ของกองทพสหรฐอเมรกา ใกลกบหมเกาะโซโลมอน หลงจากเรอถกจมลงในการรบกบญปน ชวง. เดเนยล ครสเตยนเซน เดกชายชาวเดนมารก วย 14 ป พบซากเครองบนรบของกองทพนาซ-เยอรมน สมย. Ufabet168 Gylfi Sigurdsson กำล […]