จดหมายถงซานตาคลอส จาก เบรนดอน รอดเจอร YNWA กระทสนทนา. ในคนนน กอนนอน มออมสวดมนตเสรจกขอพรจากลงซานตา ขอตกตาบาบ. ต จดหมายส สวยๆ ขนาดใส ซองจดหมาย A5 ด านหน าทำจากเหล กพ […]