คาเขาหมบาน cat cat 50000 ดอง 80. ในสวนของการเดนทาง ใหนงเครองบนไปลงทฮานอย Noi Bai International Airport รปแบบการเดนทางจากฮานอยไปซาปาม 2 รปแบบ คอนงรถไฟจากสถานรถไฟฮานอยไป. Myamnar ป นเจด ย […]

ถงแมวาซาปาจะไมมสถานรถไฟ แตวธทดทสดทจะเดนทางไปซาปากยงคงเปนการเดนทางดวยรถไฟ การนงรถไฟเสนทางฮานอย – ลาวไก เปน. รถไฟตนอนแบบ หอง 4 เตยง จากฮานอยไปซาปาครบออกจากสถานฮานอยตอน 2200 น. ป กพ นโดย Khattiya13 ใน Banner Facebook […]

ซาปา ตงอยทางทศเหนอของประเทศเวยตนาม ใกลกบชายแดนจน หางจากกรงฮานอยประมาณ 350 กโลเมตร อยในเขตจงหวดลาวไค สง 1650. ซาปา ทตง. จองง าย เท ยวฟ น น ง รถไฟสายโรแมนต ก […]

ราคาตวเครองบนจากกรงเทพไปบาหล เดนปาซารทถกทสดอยท 7797 ซงเปนราคาทพบใน Skyscanner โดยวธรวบรวมขอมลจากสายการบนตางๆ และ. วนแรก กรงเทพฯ-กรงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมบานกตกต-ชมนำตกสเงน-ตลาดซาปา 0400 น. ท น ฮานอย ท น ซาปา ท น ต […]