การเดนทางไปยงรานแวนตาวอราวชน สาขาเพชรเกษม ซงตงอยใน รพพญาไท 3 สามารถเดนทางโดยรถยนตผานทางเสนทาง ซเพชรเกษม 19 หรอ ซเพชรเกษม. ไดภายใน 20-30 นาท หรอ เดนทางไปยงสถานรถไฟฟา mrt หลกสอง ในเวลาแค 3 นาท […]