9 6 รางสนคา 6 รางโรงรถจกร 5 แกงคอย แกงคอย. การรถไฟฯ แจงเหตผลเสนทางการกอสรางโครงการรถไฟทางคผานตวเมองนครราชสมาเปนทางรถไฟระดบดน นายอานนท. Steaming A 4 Foster Traction Engine ท อ รถไฟ […]