ไตหวนปฏเสธไมไดยงเครองบนขบไลซ-35 ของจนตก มขาวจาก Al-Masdar News กระทรวงกลาโหมไตหวนออกแถลงการณปฏเสธวาไมไดยงเครองบนขบไล Su-35. Sukhoi Su-35 นาโตใชชอรหสวาแฟลงเกอร-อ เปนเครองบนขบไลทพฒนามากจาก ซ-27 แฟลงเกอรเปนเครองบนขบไล. Ukrainian Air Force Sukhoi Su 27ub Lofting […]