โอ ซา กา ไป น ก โก. โอซากา เมองทแอดมนชนชอบมากมายเนองจากผชายหลอเหลาเอาการ เดนผวดำๆ กลามลำๆ ใสเสอผากออกแนวสปอรตๆ อยยยนากนมากมาย. Learn Share Fun หากคณเปนคนหนงทชอบดมดำไปกบรสชาตของแอลกอฮอลล เอกซพเดยขอแนะนำใหลองสาเกหรอเหลาญปนดสกครง สาเกเปนเหลาญปน. แอ […]

สำนกขาว ซเอนเอน รายงานวา กองทพเรอสหรฐฯ สงเรอพฆาต ตดตงจรวดนำวธ ยเอสเอส จอหน เอส แมคเคน แลนผานชองแคบไตหวน เมอวน. เรอพฆาต Aegis ของญปน ปรบปรงมาจากชน Kongo หรอจะพดใหกปรบปรงมาจาก Arleigh BurkeFlight […]

เรอยนมาร เทอรโบ ดเซล วงเรวเทานน. Kongō-gata Goeikanเปนเรอพฆาตตดอาวธนำวถของกองกำลงปองกนตนเองทางทะเลของญปน ไดรบการพฒนามา. Hidden Place In Osaka รวมสถานท ล บๆในโอซาก าท ค ณต องห ามพลาด Journeyaholic […]

ออกอากาศรายการเมดอนไทยแลนด ยกระดบกระชบสยาม เมอวนท 26 สงหาคม. ถกจดเปนจกรยานประเภทใหม โดยออกแบบมาใหใกลเคยงทงรปทรงและการใชงานกบ cyclocross คอเปน all-road bikes หรอ any-road bikes ลยได แตออกแบบ. จ กรยาน ม อสองญ […]

Home JAPAN RAIL PASS ตวรถไฟเดนทางทองเทยวในญปน ตว JR Pass ประเภทตางๆ JR All Area ตวเดนทางทองเทยวทวญปนเรมตน 29650 เยน ขอมลเพมเตม JR Central Pass. ทางรถไฟสายมรณะ […]