การลากจ ตามกฎหมายแรงงาน เปนเรองลกจางมสทธลาเพอ. พนกงานคนหนง ไมไดลาลวงหนา เกดเหตญาตเสย. คอร ดเพลง ใจส งมา เสก Loso ใจส งมา โลโซ คอร ด ง ายๆ อ […]