ดรสะถระ เผอกประพนธ สสชลบรเขต 8 อำเภอสตหบ ไดเวลาหารอ 2 นาทในรฐสภา กบปญหาความเดอดรอนของพนองประชาชน เพอใหรฐบาลและ. ประกาศโครงการพกชำระหนเงนตน แกสมาชกสงสดตอรายละไมเกน 6 เดอน แลวเเตสมาชกขอ แตไมเกน 6 เดอน. ละครพ นบ […]