โตโยตาเปดสายการผลตแบตเตอรรถยนตไฮบรด ในประเทศไทย ณ โรงงานโตโยตา เกตเวย จฉะเชงเทรา. เมอเราตรวจสอบแบตเตอรทเสอมจรงๆ มคา cca 75 ซงตำกวา 100cca แตยงมระดบไฟถง 128โวลท ผใชรถยนตมกดวนสรปวาแบตเตอรมแรงไฟสง. เหล กกล องแบน 1 1 […]