ฐานลอถกเพมเปน 32 ลอ บางชดของฐานลอมกลไกสำหรบการบงคบเลยว. วนศกรท 1 กมภาพนธ 1991 1800 น. 2017 Ktm 390 Duke มอเตอร ไซค เครองบน สวนสำคญของเครองบน อาจแบงออกเปนสวนใหญ. ฐานล้อ […]