ฟตเวอร ณฏฐ เทพหสดน ณ อยธยา ปนจกรยานจากบาน มากองถาย มจจราชฮอลเดย ชอง 8 ทถายทำแถวยานราชพฤกษ ระยะทางถง 39 กโล พอถาย. เปนเพอนของเพอนครบ อยในกลมเดยวกนแตเราไมไดสนทกบเขา แลวกไมใชสเปกแตมนเรมอยวาชวงหนงเรมฮต. ธรรมะสมเด จพระส […]