มงก ด ลฟ สงกด. อดตพลเรอเอก ปจจบนจอมพลเรอ ซากะสก อาคาอน. ไล เร อสองตอนกระด ง หาความเร ว ลฟ หรอ หมวกฟางลฟ และทเรยกโดยทวไปวา หมวกฟาง เปนตวละครหลกของมงงะและอนเมะในเรองวนพซ […]