การแขงขนเครองบนกระดาษพบชงแชมปประเทศไทยครงท14 จะมขนในวนพรงน 27 สค รางวลท 1จะไดเงนรางวล 5000 บาท และ. ดชหมอง ทองด ซงเปนเดกไรสญชาต ทเปนตวแทนประเทศไทยไปแขงขนพบเครองบนกระดาษ เดนทางเขาพบนายกรฐมนตร เพอกลาวขอบคณ ท. Thai Fest X Bnk48 […]