เปนกลมผทสนใจยานยนตไฟฟา และผทเกยวของกบยานยนตไฟฟาทกชนด แลกเปลยนความคดอยางสรางสรรค ภาษาสภาพ ไมใหรายคนอน. ประกาศรบขอเสนอโครงการวจยฉบบสมบรณ Full proposal ป 2564 รอบท 2 แผนงานการพฒนาอตสาหกรรมระบบคมนาคมแหงอนาคต. Battery Bike รถไฟฟ า ช ดมอเตอร ทำรถไฟฟ […]

30168 likes 279. ไฟฟามากมาย โดยจะมอปกรณทใชในการดดแปลงจกรยานไฟฟา ครบทกชน และ. Brekr Bike Brekr Model B Electric Scooter An Amazing Design Scooter Electricscooter Moped […]

เลขท40-42 ซอย 20มถนา11 แยก3 ถนนสทธสารวนจฉย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง. ถาผมจะดดแปลงมอเตอรไซดใหเปนสามลอ แบบรถตกๆ ไมใชพวงขางแบบทเหนอยทวไป เมอดดแปลงแลวจะนำไปจดทะเบยนกบขนสงไดไหม. ป กพ นโดย Mr N ใน Bikes ในป 2021 […]

ตงแตโครงการวจยยานยนต ระยะท 1 2553 2559 โดยทำการดดแปลงรถยนต 2 รน คอ Honda Jazz และ Toyota Vios ซงไดมการสงมอบรถใหกบ กฟผ. หลงจากทประสบผลสำเรจในการพฒนารถยนต Honda Jazz เปน. […]

โครงการวจยพฒนารถยนตไฟฟาดดแปลง หรอ i-EV ท กฟผรวมกบ สวทชดำเนนการพฒนามาเปนลำดบนน ตงเปาทจะทำใหตนทน. 100 gkm ใกลเคยงกบรถขนาดเลก ecocar แตกยงตำกวารถยนตท. รถไถนาเด นตามด ดแปลง ต ดช ดย นตาม แนะนำโฉมใหม […]