รถจกรยานสามลอไฟฟา พบไดขนาด 14 นว มาพรอมฟงกชนสญญาณกนขโมย จอแสดงผลระยะทางและแบตเตอร มไฟหนา ไฟเบรก และไฟเลยวมาให. อยากทราบวา ดมลอจกรยานไฟฟาแบบสเงนและแบบสดำ มนม. Wow 2 Awesome Life Hacks With Dc Motor […]