เตรยมหยดวงใหบรการสาย เหนอ-อสาน-ใต รวม 22 ขบวน ดเดย 1 เมยน หลงพบยอดผโดยสารหาย 50. 72 เซต 6 ต ใชวงเสนสแดงเขม. 26 ม นาคม ว นสถาปนารถไฟไทย […]