Mugen Train เรองราวของ ทนจโร พากยเสยงโดย นตซก ฮานาเอะ เดกหนมผเสย. มาเทยวกบรถไฟบอบทฟารม เดกจะไดเหนสตวฟารมตางๆ และเรยน. ข นรถด วนขบวน 51 แกลเลอร เคล อนท เหน อทางรถไฟสายเหน […]