ดวยความเคารพ เปนตน ซงในภาษาองกฤษกมคำ. เรมจดหมายของคณโดยใชคำวา Dear ตอดวยชอของบคคลซงคณเขยนถง ตวอยางเชน. ป กพ นโดย Burymeinice ใน ข อความ คำคม ข อความ ในการเขยนเชงธรกจนน จดหมายแสดงเจตจำนง หรอ […]