ทมนกวจยคนพบเรอบรรทกเครองบนรบ USS Hornet CV-8 ของกองทพสหรฐอเมรกา ใกลกบหมเกาะโซโลมอน หลงจากทถกจมลงในการรบ ชวงสงครามโลกครง. หนงแอคชนจน 2019 เครองบนรบมนสๆ พากยไทย หนงจนมน. ด หน งออนไลน 037hd หน งเต มเร […]