ยคสมย จากปลาย ๆ ยคทเรายงคงเขยนจดหมายสงโปสตการดหากนบาง และการสอสารอนทนสมยมเพยง. ในตอนทายของเรอง หม ในชวงเวลาทอยเกาะพงน เขยนจดหมาย ถงดากานดา เลาเรองราวตงแตทเขามาถงพงน ราวกบวา ดากานดา มานงฟง. ป กพ นในบอร ด Trinity หนงสอ […]