หากมาดวารถยนตไฟฟาปจจบนมเทาไร ปป 2011 รถยนตไฟฟาสะสมทวโลกประมาณ 51 ลานคน อยในประเทศจนเกนครงประมา 23 ลานคน อยในยโรป. รถยนตไฟฟา ไมใชเรองของอนาคตอกตอไป ในหลาย ๆ ประเทศอยาง จน อเมรกา หรอในยโรป เดนหนาเอาจรงกบการผลกดนใหรถยนตไฟฟากลายให. แสนส […]