ธปทช เศรษฐกจไทย 63 ตดลบ 61 หดตวรนแรงสดในรอบ 2. งานวจยเรอง อนาคตของรถยนตไฟฟาในเอเชยตะวนออกเฉยงใต The Future of Electrified Vehicles จดทำขนโดยบรษท ฟรอสต แอนด ซลลแวน เมอเดอนกนยายน 2563 […]