การตนดาบพฆาตอสร เลม1-20ลาสดยงไมจบ หนงสอใหมในซล ขายแยกเลม ชอป ดาบพฆาตอสร เลม1-20แยกเลม. คเมะส โนะ ไยบะ ดาบพฆาตอสร เปนซรสหนงสอการตนของประเทศญปน เนอหากลาวถงคามาโดะ ทนจโร เดกหนมผกลายเปนนกลาอสร. ป กพ นโดย Fahra Raj […]