มาทำความรจกเครองบน f5 เครองบนขบไลรนเกา เมอถงวนทตองยกเครอง เพอใหทนสมย วากนวาทำเสรจ จะนองๆ กรพเพน. หนมสงผกทะเลาะกบวยรนทข จยยขวางถนน กอนถกรมทำรายสลบ ฟนขนมาไดขบกระบะไลชนแหลก วยรนตาย 2 เจบ 4. 2 เคร องบ นรบกองท […]