สงครามเยนดเหมอนจะจบลงแลว แตความทรงจำเกยวกบสงครามเยนยงไมจางหายไปไหน ซงสามารถดไดจากภาพยนตรสงครามของฮอลลวดเรองตางๆ. เครองบนรบ JAS39 กรพเพน Gripen กองทพอากาศไทยจำนวน 6 ลำ บนลด. Thaidefense News คล งภาพเคร องบ นรบ เคร องบ นรบ […]