แผนฟนฟกจการลางหนเฉยด 2 แสนลานบาทของการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท อาย 129 ป นอกจากจะเรงแผนกอสรางรถไฟทางคทปพรมเฟสแรก 1681 กม. สวนในป 2562 รถไฟทการรถไฟแหงประเทศไทยมอบใหกบกมพชาอกครงเปนรถดเซลรางฮตาช rhn ซงประจำการในประเทศไทยตงแตป 2514 จำนวน 4 คน เพอ. […]