ตงสกร ดานนอก เปนการตงระยะดานนอก ตงใหสบจานไมสโซ หรอหางไป ระยะหางสก 1มลลเมตร. แตเดม เสอภเขาขนาดลอ 26 นวเปนจกรยานขนาดมาตรฐานทสดสำหรบเสอภเขา มาจนถงป 2012 ทเสอภเขาขนาดลอ 29 นวไดเขามามสวนในตลาด และ. นำเสนอ Coyote จ […]

จากนนชางฟตจะพาคณไปทจกรยาน จกรยานของทานหรอจกรยานฟตตง เพอตดครองหมาย LED ไวบนรางกาย 8 จด ตามจดสำคญรางกายซงจะถก. จำหนายจกรยานทวไป เสอภเขา เสอหมอบ จกรยานแมบาน พบได ทวรรง ลอโต ไซโครครอส รถเดก จกรยานเพอการ. Lee Bicycle […]