รถไฟชานเมองสายสแดง ซงตามกำหนดจะเปดทดลองเดนรถใหประชาชนบางกลมใชบรการ 26 มคน และเปดใหประชาชนทวไปทดลองใชเดอน กคและจะ. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 175 ถพระราม 9 หวยขวาง กรงเทพฯ 10310. ด วน รถไฟชนรถบ สคณะกฐ น พ งย […]