มความประสงคจะประกอบกจการท าเรอสาหรบเรอเดนทะเลขนาด ตงแต500 ตนกรอสขนไป โดยมสถานทประกอบกจการทาเรอ. ตำแหนงตนเรอ จำนวน 2 อตรา. ป กพ นในบอร ด เคร องสำอาง ด แลผ ว 2 ใกล […]