วงรอคเจาของเพลงดง อกขางซาย อยาง Motif กเปนอกศลปนททำผลงานเพลงทสอถงผเปนพอออกมา โดยเพลง พอ ของพวกเขานนบอกเลา. คอนเสรต 33ป คนสรง เจาของฉายาขนพณพนมไพร มงคล อทก หวอง. คอร ด เน อเพลง ตราบธ […]

ในการเขยนจดหมาย จะตองมการเขยนคำขนตน และคำลงทายตามความเหมาะสมแตละประเภท และบคคล ดงน. 2015 – การเขยนจดหมายถงพอแม – คนหาดวย Google. จดหมายถ งพ อ โดย อ ด ฟ ตบาธ Family […]