โครงการวจยพฒนารถยนตไฟฟาดดแปลง หรอ i-EV ท กฟผรวมกบ สวทชดำเนนการพฒนามาเปนลำดบนน ตงเปาทจะทำใหตนทน. 100 gkm ใกลเคยงกบรถขนาดเลก ecocar แตกยงตำกวารถยนตท. รถไถนาเด นตามด ดแปลง ต ดช ดย นตาม แนะนำโฉมใหม […]