รอเสาะ and ตนหยงมส และจอดท. 1443 ยะลา ตนหยงมส 1 ชวโมง 13. พระมหาธาต เจด ย พระพ ทธธรรมประกาศ ว ดพ ทธาธ วาส อ […]