หลงจากการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท ไดเปดตวขบวนรถนอนใหม 115 คน ไปเมอไมกเดอนกอน และปลอยขบวนปฐมฤกษ 2 ขบวน. หลงจากทการรถไฟฯ เปดใหบรการ รถไฟรนใหม กนไปแลว คลกอาน รถไฟรนใหม ทง 4 เสนทาง ตนอนชน 1 […]

รววรถไฟตนอน กรงเทพ-เชยงใหม ทเตมไปดวยสงอำนวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะเปนเตยงนอนใหมเอยม. ทรปนเราเดนทางดวยรถไฟตนอน ขบวน 9 เสนทางกรงเทพ – เชยงใหมออกจากสถานหวลำโพงเวลา 1810 น. หลายคนอาจจะได ย นข าวการเปล ยนแปลงคร งย งใหญ ในรอบ […]

รถไฟตนอนใหมสดเกไกใน 4 เสนทาง เรมออกเดนทาง 11 พยน สกป เรองฮตตดกระแส. สบเนองจากการรถไฟแหงประเทศไทย ไดมการดำเนนการจดหาและไดทยอยรบมอบรถโดยสาร รนใหม สำหรบ. Japanese Sleeper Trains Look Ordinary From Outside But […]