ถาเพอนๆ อยากไดตวอยางจดหมายลากจแบบไฟล Doc เพอเอาไปเขยนจดหมายลากจของคณ เขามาโหลดกนไดทนเลยนะคะ ตวอยางจดหมายลากจ. จดหมายกจธระเตมรปแบบ ใชในการเขยนทเปนทางการ เปนจดหมายทวาง. 10 ก จท ต องทำ ว นตร ษจ น จดหมายลาคร ตวอยาง […]