บนโลกของเรามผผลตรถยนตอยหลายเจา และสงททำใหเราแยกความตางของแบรนดไดกคงหนไมพน โลโก ทตดอยบนตวรถ. ลอยางดำ 4 นวลกลอยางดำแปนหมน เขฯนมนวล ยดหยดไดด. Ferrari เฟอร ราร ล มโบร ก น เมอร ซ เดซ เบนซ […]